Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov počas súťaže Ruku nato susedia!

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(ďalej len „GDPR“)

Pre našu spoločnosť HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3429/B (ďalej len „HB Reavis Slovakia“ alebo „my“), je ochrana Vašich osobných údajov veľmi dôležitá. V prípade, ak chcete pridať Váš tip pomocou e-mailu alebo súťažného online formulára zverejnenom na našej webovej stránke novenivy.sk, dovoľujeme si Vás informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zbierame a ako ich následne používame. Preto by sme Vás radi vyzvali, aby ste si prečítali túto informačnú povinnosť.

HB Reavis Slovakia je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“) a z tohto dôvodu môžeme v tejto informačnej povinnosti odkazovať aj na HB Reavis Group.

1. Aké máme účely a oprávnené záujmy pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

V prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom emailu alebo súťažného formuláru zverejnenom na našej webovej stránke novenivy.sk, spracúvame Vaše osobné údaje na účely Vašej registrácie do súťaže a následné zabezpečenie komunikácie, odoslanie informácií o výsledkoch súťaže.

Bližšie informácie o súťaži môžete nájsť v štatúte súťaže zverejnenom na Funpage  stránke novenivy.sk na Instagrame a Facebooku.

2. Aké osobné údaje o Vás zbierame?

Zbierame o Vás nasledovné osobné údaje:

a) meno a priezvisko,

b) email,

c) audio-vizuálny materiál.

3. Aký máme právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov?

Ak nás chcete kontaktovať a zapojiť sa do súťaže, tak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenie zmluvy a vykonanie predzmluvných opatrení, najmä pri nasledovných činnostiach:

4. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania súťaže.

Určité podrobnosti a korešpondenciu možno uchovať až do uplynutia lehoty na uplatnenie nárokov vzhľadom na predzmluvné alebo zmluvné vzťahy alebo na dodržanie regulačných požiadaviek týkajúcich sa uchovávania takýchto údajov.

5. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Na základe dohôd s tretími stranami poskytneme vaše údaje na tomto základe nasledujúcim spoločnostiam ako sprostredkovateľom, a to v nasledujúcom rozsahu:

Môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné informácie orgánom verejnej moci, najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní (ako napríklad polícia, prokurátori atď.) iba v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

6. Robíme automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?

Keď spracúvame Vaše osobné údaje, tak nerobíme automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

7. Aké sú Vaše práva?

Nižšie sú uvedené práva, ktoré máte ako dotknutá osoba. Ak máte záujem o uplatnenie akéhokoľvek práva alebo o ňom chcete získať viac informácií, môžete kontaktovať HB Reavis Slovakia prostredníctvom kontaktných údajov nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Vaše práva sú nasledovné:

a) právo na prístup

b) právo na opravu,

c) právo na vymazanie,

d) právo na obmedzenie spracúvania,

e) právo na prenosnosť údajov,

f) právo namietať,

g) právo odvolať súhlas,

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

8. Koho môžete v HB Reavis Slovakia kontaktovať v prípade otázok alebo pri uplatňovaní Vašich práv?

V prípade, že máte akúkoľvek otázku, môžete sa obrátiť na HB Reavis Slovakia, písomná adresa Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, email: dataprivacy@hbreavis.com, tel: +421 918 723 243.

HB Reavis Slovakia taktiež určila zodpovednú osobu, ktorou je Erika Wild, kontaktné miesto Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, email: dataprivacy@hbreavis.com, tel: +421 918 723 243.

9. Kam sa môžete obrátiť s Vašou sťažnosťou?

Máte právo podať sťažnosť lokálnemu dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel. +421 2 3231 3220.