Súhlas so spracovaním osobných údajov

týmto dávam spoločnosti HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom na adrese: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3429/B (ďalej len “HB Reavis” alebo “my”),

svoj slobodný a dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle nižšie uvedených podmienok

HB Reavis je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“) a z tohto dôvodu môžeme v tomto súhlase odkazovať aj na HB Reavis Group.

Aký je nás účel na spracúvanie Vašich osobných údajov?

Propagácia kampane Ruku nato susedia! prostredníctvom nášho newslettera, pozývanie na jednotlivé podujatia v rámci súťaže a marketingové upozornenia, navyše by sme radi zostali s Vami v kontakte (napr. zasielaním pozvánok alebo prostredníctvom zasielania ďalších marketingových materiálov vo forme e-mailu alebo SMS správ).

Spôsob spracúvania:

Používame informačný systém „IS Marketing“ (slovom „Marketingový informačný systém“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Na akú dobu dávate tento súhlas?

Súhlas je udelený na neurčitú dobu.

Podpisom tohto súhlasu ďalej beriete na vedomie, že môžete odvolať súhlas elektronicky zaslaním e-mailu na dataprivacy@hbreavis.com, kliknutím na „unsubscribe“, v ktoromkoľvek našom e-maily zaslanému Vám alebo písomnou žiadosťou doručenou na našu aktuálnu adresu: HB Reavis Slovakia, a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava. Súhlas môžete odvolať pred skončením doby, na ktorú bol súhlas daný, t.j. kedykoľvek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Na základe viacerých zmlúv s tretími stranami, ktoré vystupujú ako naši sprostredkovatelia, spoloční prevádzkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia, poskytujeme Vaše osobné údaje týmto spoločnostiam a v takomto rozsahu:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj so spoločnosťami v rámci HB Reavis Group. Taktiež môžeme byť povinný poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

Od koho získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás.

Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Nie, my nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

Prenášame Vaše údaje do tretích krajín alebo tretím stranám?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

Ostatné informácie:

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

Ako môžete uplatniť svoje práva?

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com
písomne na adresu: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, telefón: +421 918 723 243

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak na ochranu Vašich práv môžete podať sťažnosť našej zodpovednej osobe na:

Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktný adresa na Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Máte právo podať sťažnosť lokálnemu dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel. +421 2 3231 3220.