Vyhlásenie o ochrane a spracovaní osobných údajov a vašich právach

V prípade, že nám poskytujete vaše osobné údaje, ako prevádzkovateľ údajov:

  1. HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom na adrese: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3429/B (ďalej len „HB Reavis“),

by sme vás radi informovali o spracovaní vašich osobných údajov a zároveň vás informujeme o vašich právach súvisiacich s uvedeným spracovaním.

 

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje pri týchto činnostiach:

Odoslanie informácií o výsledkoch súťaže, najlepšie tipy pridané užívateľmi a iné marketingové aktivity súvisiace s kampaňou Ruku na to susedia.

 

Účel spracovania:

Plnenie zmluvy a vykonanie predzmluvných opatrení v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

Opis účelu spracovania:

Vaše osobné údaje slúžia na poskytnutie informácií týkajúcich sa prebiehajúcej výstavby stanice Stanica Nivy (vo vašom susedstve). Tento účel zahŕňa najmä tieto spracovateľské činnosti:

V prípade, že osobné údaje nie sú poskytnuté, naša spoločnosť vám nebude môcť poskytnúť novinky o budovách, ktoré sú vo výstavbe, o ktoré ste sa zaujímali.

 

Povolenie na spracovanie:

Osobné údaje spracúvame na základe zmluvného vzťahu.

 

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo

 

Doba spracovania:

Keď už spoločnosť HB Reavis nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracovania, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené, odstráni ich, pokiaľ neplatí premlčacia lehota. Určité podrobnosti a korešpondenciu možno uchovať až do uplynutia lehoty na uplatnenie nárokov vzhľadom na predzmluvné alebo zmluvné vzťahy alebo na dodržanie regulačných požiadaviek týkajúcich sa uchovávania takýchto údajov.

 

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým môžeme poskytnúť osobné údaje:

Na základe dohôd s tretími stranami poskytneme vaše údaje na tomto základe nasledujúcim spoločnostiam ako sprostredkovateľom, a to v nasledujúcom rozsahu:

Môžeme byť povinní poskytnúť vaše osobné informácie orgánom verejnej moci, najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní (ako napríklad polícia, prokurátori atď.) iba v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

 

Od koho sme získali nasledujúce údaje:

Osobné údaje sme získali od vás.

 

Automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch:

Nič takéto sa nespracúva.

 

Postúpenie osobných údajov tretím krajinám alebo tretím stranám:

Vaše osobné údaje sú spracovávané na území Slovenskej republiky a iných štátov Európskej únie. Vaše osobné údaje môže spracovať krajina mimo Európskej únie, ak túto krajinu schválila Európska komisia ako krajinu s primeranou úrovňou ochrany údajov alebo ak existujú iné príslušné záruky na ochranu údajov (napríklad záväzné pravidlá ochrany súkromia spoločnosti alebo Štandardné ustanovenia EÚ o ochrane údajov).

 

Ďalšie informácie:

Osobné údaje môžu byť tiež v odôvodnených prípadoch predmetom používania (spracovania) na účely riešenia právnych záležitostí, vrátane vykonávania povinností orgánu verejnej moci a monitorovania kvôli možnej právnej ochrane. Osobné údaje môžu byť tiež archivované z dôvodu daného verejného záujmu, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

 

Aké sú vaše práva?

Máte nasledujúce práva na spracovanie vašich osobných údajov

 

Ako môžete uplatniť svoje práva?

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

Písomne na adrese: HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom na adrese: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3429/B

alebo

Snažíme sa chrániť vaše súkromie v maximálnej možnej miere, a preto spracovávame vaše osobné údaje v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), Zákonom o ochrane osobných údajov a všetkými ostatnými príslušnými zákonmi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete podať sťažnosť na ochranu vašich práv zodpovednej osobe ochrany osobných údajov na adrese:

 

Kontakt zodpovednej osoby ochrany osobných údajov: Erika Wild, kontaktné miesto na adrese Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. ++421 918 723 243, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com

 

Alebo máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Môžete tiež podať formálnu sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o rôznych orgánoch dohľadu v EÚ a možnostiach, ako ich kontaktovať, nájdete na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities- dpas_en.