Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ja týmto dávam spoločnosti HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3429/B (ďalej len “HB Reavis” alebo “my”),

svoj slobodný a dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle nižšie uvedených podmienok

My by sme Vás chceli informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním. HB Reavis je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá pozostáva zo všetkých entít konsolidovaných v rámci HB Reavis Holding S.A., ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“), na základe čoho sa v tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov odkazuje na HB Reavis Group,

Aký je nás účel na spracúvanie Vašich osobných údajov?

Propagácia našich produktov a služieb, zlepšovanie našej značky a dobrého mena zasielaním newslettrov, pozvánok na naše podujatia, marketingových upozornení a nadväzujúcich marketingových materiálov prostredníctvom e-mailu.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mail

Na akú dobu dávate tento súhlas?

Ak nám udelíte súhlas na zasielanie newslettrov, tak uchovávame vaše osobné údaje dokým sa neodhlásite z našej databázy. Udelením súhlasu ďalej beriete na vedomie, že môžete odvolať súhlas elektronicky kliknutím na „unsubscribe“, v ktoromkoľvek našom e-maily, ktorý sme Vám zaslali alebo prostredníctvom našej web stránky. V pravej dolnej časti našej web stránky nájdete „Nastavenie súkromia“. V rámci tohto prostredia môžete odvolať váš súhlas pred skončením doby, na ktorú bol súhlas daný, t.j. kedykoľvek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Aký je náš právny základ na spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami v rámci HB Reavis Group. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť vaše osobné údaje štátnym orgánom a orgánom verejnej moci (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní t.j. polícia a prokurátor), a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi pri výkone ich právomoci.

Od koho získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás.

Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Nie, my nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

Prenášame Vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
  • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
  • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
  • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
  • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene
  • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania
  • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
  • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ako môžete uplatniť svoje práva?

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

písomne na adresu: HB Reavis Slovakia a.s., Do rúk: osoba zodpovedná za compliance, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

telefón: +421 918 723 243

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:

Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktná adresa na Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm Slovenský dozorný orgán môžete nájsť tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/